اولین دوره استاژ داوری کشوری در شیراز

اولین دوره استاژ داوری کشوری درجه سه در شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس اولین دوره استاژ داوری کشوری درجه سه در شیراز با بکارگیری قوانین بروز و با توجه به حساسیت این عرصه مهم و همراهی مربیان برجسته در زمینه آموزش به میزبانی هان مودو استان فارس در شهرستان شیراز مورخ 1398/05/24 در مجموعه ورزشی 22 بهمن برگزار گردید.