اولین دوره استاژ کشوری مربیگری درجه دو و درجه سه در شیراز

اولین دوره استاژ کشوری مربیگری درجه دو و درجه سه در شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس اولین دوره استاژ کشوری عملی درجه دو و درجه سه مورخ 1398/05/24 در شیراز با سطح آموزشی بالا و برابر با مقررات سبکی و فدراسیونی برگزار شد.