اولین دوره استاژ و آزمون دان یک الی چهار کشوری

اولین دوره استاژ کشوری و آزمون فنی دان یک الی چهار به میزبانی هان مودو استان فارس در شهرستان شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس استاژ و آزمون فنی دان یک الی چهار در بهترین شرایط با رعایت تمام قوانین آموزشی برای اولین بار به میزبانی هان مو دو فارس در شهرستان شیراز مورخ 1398/05/24 در مجموعه ورزشی 22 بهمن برگزار شد.