منو
آموزش دفاع شخصی وقفل مفصل در شیراز
هان مو دو اصولی از هنرهای رزمی فراگیر است که شامل تکنیک‌های مبارزه با دست خالی، تکنیک‌های مبارزه با سلاح، نیروی کی و مطالعه فلسفه هنرهای رزمی می باشد. دکتر هی یانگ کیم در سال 1989 پس از چهل سال تحصیل و تحقیق دراصول هنرهای رزمی کره‌ای، هان مو دو را بنیان نهاد. وی طی یک سلسله تحقیق و تمرین درهنرهای رزمی، تکنیک و فلسفه های تمامی سبک ها را که اغلب مربوط به سال 1950 میلادی بودند را جمع آوری نمود و همواره با تکنیک‌های نوین و بدیع به صورت یک اصول متعادل و جامع درآورد.
هان مو دو از سال 1390 توسط جناب آقای امین علوی تبار وارد استان فارس شد و به صورت رسمی شروع به فعالیت نمود.
حال این رشته کم نظیردردو بخش آقایان و بانوان دراستان پهن آور فارس فعال می باشد.

برای مطالعه مطالب بیشتر لینک ذیل را کلیک‌ نمایید.
هان مو دو چیست ؟
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس
 • استاد علوی تبار دفاع شخصی قفل مفصل مبارزات کلاس دفاع شخصی در شیراز آموزش ام ام ای در شیراز رضا علوی تبار امین علوی تبار پلیس